Termékek Menü

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési Tájékoztató

Hatályos: 2015.10.15-től

 

A Vibri.hu webáruház („Webáruház”) a www.vibri.hu honlap üzemeltetésével kapcsolatban alapelvének tekinti a diszkréciót, valamint adatkezelőként kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok védelmére. Az Üzemeltető a vásárlásokkal, illetve a honlap felhasználásával kapcsolatos valamennyi személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, kizárólag célhoz kötötten és a szükséges ideig kezeli.

 

1. ADATKEZELÉS ELFOGADÁSA

1.1. Az Adatkezelési Tájékoztató elérhetősége: https://vibri.hu/adatvedelmi_nyilatkozat_3

1.2. Az Adatkezelési Tájékoztató a fenti elérhetőségen teljes terjedelmében, letölthető formátumban valamennyi Érintett rendelkezésére áll. Az Érintett a vásárlással, illetve a honlap látogatásával egyidejűleg a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat elfogadja.

1.3 A jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban használt valamennyi meghatározás az Infotv. értelmező rendelkezéseivel azonos jelentéssel bír, továbbá az Üzemeltető mint adatkezelő ÁSZF-jében meghatározottakkal összhangban értelmezendő.

 

2. ADATKEZELÉS JOGALAPJA

2.1. A Webáruház üzemeléséhez kapcsolódó adatkezelés minden esetben az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul. Az érintett Vásárló, illetve az adatközlő ("Érintett") felelőssége, hogy a megadott személyes adattal jogszerűen rendelkezzen. A Webáruházban történő vásárlásnak nem feltétele előzetes regisztráció. A regisztrációra az Érintett saját döntése alapján kerülhet sor.

2.2. Az Érintett a kezelt személyes adatainak törlését az Adatkezelőhöz intézett kérelemmel bármikor kérheti. Az Érintett tudomásul veszi, hogy amennyiben erre tekintettel a rendelés nem teljesíthető, azzal kapcsolatban Adatkezelő a felelősségét kizárja.

 

3. ADATKEZELŐ

3.1 Az adatkezelő ("Adatkezelő"):

Rajnai István e.v.

Székhely: 2220 Vecsés, Jókai Mór u. 85.

Nyilvántartási szám: 50010736

Adószám: 67294398-2-33

Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11742283-20041913

Adatkezelési azonosító: HIVATALRA VÁRUNK

Adatkezelési nyilvántartási szám: HIVATALRA VÁRUNK

 

4. REGISZTRÁLT VÁSÁRLÓK

4.1. A kezelt adatok köre a Regisztrál Vásárlók esetében az önkéntesen megadott következő adatokra terjed ki:  név, email, telefonszám, jelszó, szállítási és számlázási cím. Ezen adatokon túlmenően az Adatkezelő kezeli a vásárlások azonosítóját, idejét, a vásárolt termékeket, azok értékét, a fizetéshez kapcsolódó adatokat, a kedvezményekre vonatkozó adatokat, valamint a holnap látogatására vonatkozó adatokat.

4.2. Az adatkezelés célja a Regisztrált Vásárlók nyilvántartása, a vásárlások és teljesítésük nyomon követése, a kedvezmények nyilvántartása, a vásárlások gyorsítása és egyszerűsítése, hírlevelek küldése.

4.3. Az adatkezelés jogalapja a Regisztrált Vásárló önkéntes hozzájárulásán alapul.

4.4. Az adatkezelés ideje az utolsó vásárlástól számított 5 év, vásárlás hiányában a honlap utolsó látogatásától számított 1 év.

 

5. VÁSÁRLÁS REGISZTRÁCIÓ NÉLKÜL

5.1. A regisztráció nélküli vásárlások esetén az Adatkezelő a 4.1. pontban meghatározottakkal azonos adatokat kizárólag az adott rendelés teljesítéséhez kapcsolódóan kezeli. 

5.2. Az adatkezelés célja a vásárlások teljesítése, a fizetés nyomon követése.

5.3. Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása.

5.4. Az adatkezelés ideje az adott vásárlás teljesülésétől (ideértve a vételár teljes kiegyenlítését is) 2 hónap.

 

6. ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÓK

6.1. Adattovábbításra kizárólag a rendelés teljesítése és az www.arukereso.hu weboldal Megbízható bolt programjának működése érdekében, az Érintett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

6.2. A rendelésekhez kapcsolódóan az adatfeldolgozók az alábbiak:

  • GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztika Kft. (2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.)
  • Debra net Kft. (4123 Hencida, Konyári út 038/2 hrsz)
  • Naspers OCS Hungary Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.)

 

7. EGYÉB ADATKEZELÉS

7.1. Az Érintett hozzájárulása alapján az Adatkezelő hírlevelet küld, a feliratkozásra az Érintett saját döntése alapján kerülhet sor. Kizárólag a hírlevélre a vásárlásoktól függetlenül is sor kerülhet, illetve az Érintett vásárlások során is nyilatkozhat akként, hogy az Adatkezelő hírlevelére feliratkozik. A hírlevélre történő feliratkozás esetén a következő adatok kezelésére kerül sor: email, jelszó, illetve a honlap látogatásához kapcsolódó adatok. Az adatkezelés célja az Adatkezelő aktuális ajánlatainak, híreinek, elérhető kedvezményeknek, illetve reklámjának megküldése a potenciális vásárlók, illetve érdeklődők részére. Az adatkezelés időtartama az utolsó belépéstől számított 5 év.

7.2. Az Érintett tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a honlap látogatása során elektronikus azonosítására (ún. sütik alkalmazása) kerül sor a felhasználók és a vásárlások azonosítása érdekében. Ennek körében a holnap látogatására vonatkozó adatok kezelésére kerül sor, ideértve az Érintett életkorára vonatkozó nyilatkozatát is. A sütik alkalmazására az Érintett hozzájárulása alapján kerül sor, amelyet saját böngészőjének beállításai között bármikor letilthat.

7.3. Az Érintett tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a Webáruház honlapjának látogatásával kapcsolatos adtok rögzítésre kerültnek, különösen az Érintett által használt számítógép IP címe, a látogatás időpontja, valamint az Érintett életkorára vonatkozó nyilatkozata. A látogatók azonosítása a honlap technikai működtetése, a visszaélések elkerülése, valamint a kiskorú személyek védelme érdekében kerül sor. A látogatók azonosítása az Érintettek személyes azonosítására nem terjed ki.

7.4. Az Érintett tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a látogatottság mérése és a látogatottság növelése érdekében Adatkezelő megbízásából a látogatottsági adatok feldolgozását a Google Analitics végzi.

7.5. A www.arukereso.hu (Naspers OCS Hungary Kft. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Adószám: 24868291-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-186759) Megbízható bolt programjának működése érdekében az itt történő vásárlások után a vásárló e-mailcíme, illetve az általa megvásárolt termék megnevezése az arukereso.hu részére továbbításra kerül. Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az így továbbított személyes adatokat a Naspers OCS Hungary Kft. a www.arukereso.hu Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli.

 

8. ADATVÉDELEM

8.1. Adatkezelő kijelenti és kötelezettséget vállal, hogy az adatvédelemre vonatkozó valamennyi jogszabályi kötelezettségének eleget tesz, a kezelt adatokat kizárólag a Webáruházban történő vásárlások érdekében kezeli, tárolja, illetve továbbítja más adatfeldolgozó részére. Az Adatkezelő kijelenti, hogy Érintett hozzájárulása hiányában a kezelt személyes adatokat nem hozzá nyilvánosságra, illetve jogosulatlan harmadik személy tudomására. Az Adatkezelő minden ésszerű és elvárható intézkedést megtesz az elektronikusan kezelt adatok védelme, illetéktelen személyek számára hozzáférhetetlensége, integritása, változatlansága, bizalmassága és hozzáférhetősége érdekében.

8.2. Érintett tudomásul veszi, hogy a Adatkezelő fenti kötelezettségét nem érinti az Adatkezelő jogszabályban meghatározott kötelezettségeinek teljesítését, amelynek érdekében a kezelt adatokat jogosult felhasználni, illetve az illetékes hatóság részére átadni.

8.3. Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy az adatkezelés helye az Adatkezelő székhelyén, a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban rögzített adatfeldolgozóknál, valamint a ShopRenter.hu Kft (székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129. III/304, emai: info@shoprenter.hu, weoldala: www.shoprenter.hu) tárhely-szolgáltató szervertermében történik.

8.4. Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy a Webáruház honlapja SSL autentikációs réteg beiktatásával, biztonságos https kapcsolaton keresztül érhető el a biztonságos elektronikus kommunikáció érdekében.

 

9. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9.1. Az Érintett az Adatkezelőtől bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatinak kezeléséről, az adatok javítását, helyesbítését, módosítását vagy törlését kérheti. Az adatkezelésről az Adatkezelő évente 1 alkalommal díjmentesen tájékoztatja az Érintettet a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a kérelem érkezését követő 15 napon belül. Az Adatkezelő az Érintett kérésének teljesítéséről, illetve bármely egyéb adatkezeléssel kapcsolatos kérelmére vonatkozó döntésének az Érintettel való közléséről legkésőbb annak érkezését követő 30 napon belül intézkedik.

9.2. Az Érintett az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C), illetve egyéb igényével a bírósághoz fordulhat.

Miért minket válassz?!